Source: Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya, Bhopal